High-resolution characterization of hexagonal boron nitride coatings exposed to aqueous and air oxidative environments

NANO RESEARCH

Jiang, LL; Xiao, N; Wang, BR; Grustan-Gutierrez, E; Jing, X; Babor, P; Kolibal, M; Lu, GY; Wu, TR; Wang, HM; Hui, F; Shi, YY; Song, B; Xie, XM; Lanza, M, 2017: High-resolution characterization of hexagonal boron nitride coatings exposed to aqueous and air oxidative environments. NANO RESEARCH 10(6), p. 2046 - 2055, doi: 10.1007/s12274-016-1393-2
(NANOSAM, SIMS)

Equipment:

Research Groups:

CEITEC authors: