Analysis of epoxy functionalized layers synthesized by plasma polymerization of allyl glycidyl ether

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

Manakhov, A; Fukova, S; Necas, D; Michlicek, M; Ershov, S; Elias, M; Visotin, M; Popov, Z; Zajickova, L, 2018: Analysis of epoxy functionalized layers synthesized by plasma polymerization of allyl glycidyl ether. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 20(30), p. 20070 - 20077, doi: 10.1039/c8cp01452c
(KRATOS-XPS, ICON-SPM)

Equipment:

Research Groups:

CEITEC authors: